A FÖLDSUGÁRZÁSOK HÁLÓRENDSZEREI ÉS MÉRÉSE

A sugárzások mindenütt léteznek, csak tőlünk függ, hogyan rezonálunk velük.

Az emberek csakrái és fizikai szervei meghatározott fajta hullámú rezgéseket bocsátanak ki, amelyek, ha nem tiszták, akkor a Föld viszonylag homogén elemi sugárzásaival összeütközve állóhullámokat hoznak létre. Utóbbiak érzékelhetők valójában „ földsugárzás”- ként.

A földsugárzások érzékelésének gyakorlata

A Föld energiarendszere sem tiszta, hiszen az emberiség évezredek óta létrehozott pozitív és negatív energiáit összegzi, tükrözi, ez is szerepel az interferenciák minőségében. Ezek az állóhullámok az egyén körüli tér zavaró módosulásainak jelei elsődlegesen. Azután ez a saját maga által létrehozott zavaró módosult tér visszahat az egyénre és a környezetében lévőkre is. Miután a külvilág rezgései miatt a szervezet megzavart alapregulációjára folyton az a feladat hárul, hogy visszaállítsa a belső egyensúlyi állapotot, ez folyamatos stresszt eredményez. A sugárzások mindenütt ott vannak, csak tőlünk függ, hogyan rezonálunk velük.

A sugárzások nem valós hullámok, nem a jelenben jönnek létre (!), hanem egyfajta „tudati tér”-képként léteznek. Ahogy változik tudatállapotunk, úgy változik egyéni „tér”- képünk is.

Harmónia a környezettel

A sugárzások olyan mértékben hatnak az egyén energiarendszerére – és ezáltal egészségére –, amennyire harmóniában van saját magával és a környezettel. Ha valaki helyes módszerekkel változtat negatív érzelmein (harag, gőg, irigység, mohóság, nem-tudás), akkor az eddig rá káros sugárzások hatása gyengül. Ilyenkor a védelmi rendszerek hatása korlátozott, vagyis az egyéntől független védelmi rendszer nem működik. Mindig az egyensúlykeresés, a harmónia a környezettel a kiindulópont. Ez a külvilág felé való nyitással kezdődik, a felsőbb szintű ismeretek befogadásával. Ha az illető egója bezárkózik, akkor nem segíthet rajta külső, tőle független próbálkozó. A külvilágra való nyitás, bizalom esetén is csak akkor segíthet valaki magán vagy másokon, ha magas szintű beavatási és ezzel meditációs rendszer van a birtokában, ugyanis a főleg asztrálsíkra (érzelmi síkra) ható földsugárzások rezgései meditációkkal, különleges mantrák vibrálásával lecsillapíthatók.

Méréseknél pld inga,vagy radiesztéta eszközökkel való mérésekkor ezért sokszor hibás a mérés eredménye,mert az egyén a saját “negatív” tudatállapota szerint mér.

A külvilággal az ember az öt érzékszervi tudata által van kapcsolatban, azok által fogja fel és értékeli az abból származó ingereket. Ez nem egyirányú folyamat, az érzékelés minősége visszahat a külvilágra. Valójában mindenkinek el kell végeznie a saját maga „szertartását az elemek tisztítására ahhoz, hogy biztonságos és barátságos helynek tartsa bolygónkat, és jól érezze magát rajta. A szívcentrumában igazi isteni kapcsolattal rendelkező szellemiség pozitív, tiszta gondolatai és érzelmei az anyagba sűrűsödött elemeket is tisztává teszik az egyén számára. Az elemekhez tartozik egy gondolati és érzelmi anyag ugyancsak,a természeterőit szerető vallások,taoista, a védikus és a buddhista hagyományok szerint is. Gondolataink és érzelmeink hatnak a testünket és a világunkat alkotó öt elemre. Az adott elemekhez tartozó pozitív tulajdonságok, erények fejlesztése mentál- és érzelmi szinten, továbbá megvalósításuk fizikai szinten azokat harmonikus szerkezetbe rendezik, míg a negatív, ártó gondolatok azokat meghigítják és eltüntetik.

A földsugárzások formájában tulajdonképpen a nem rendezett állapotban lévő anyag negatív energiái hatnak viszsza károsan. Például a föld elem az összetartó erő szimbolikáján keresztül fizikailag a lények szilárd vázát adó csontrendszert jelképezi. Az ehhez tartozó pozitív tulajdonság a rendíthetetlenség, míg ennek negatív oldala a határozatlanság, a tartás elvesztése, vagy éppen a túlzott makacsság, vagy a merevség ,ami vége mindig a törés,akár fizikai síkon is! Az anyag rendezettségének, tisztaságának különböző fokozatai lehetnek. A védikus hagyomány szattva (tisztaság), radzsasz (erőszakosság) és tamasz (lustaság) minőségei ezt fogalmazzák meg alapszinten. A bolygók tulajdonságait ,pillanatnyi hatásukat, a különböző elemekkel való kapcsolatukon keresztül is csoportosítják, így azok jelentéstartalmai is segíthetnek nekünk az elemek ismeretében és tisztításában.

A Hartmann-sávok rendszere

A Hartmann-sávoknak nevezett, tulajdonképpen a föld elem rezgésével megegyező sugárzásfajtát a mai „bedugult” gyökércsakrájú ember hozta létre tudatállapotával. Az emberek csakrái és a fizikai szervei meghatározott fajta hullámú rezgéseket bocsátanak ki

Elgondolkodtató, hogy miért terjedt el a Hartmann-sávok közötti 2,5 méter körüli érték a radiesztéta közgondolkodásban. Ez egyrészt egy átlagos tudatszintre, gyökércsakra- tisztasági fokra utal, másrészt a radiesztéta-tanfolyamokon részt vevők ráhangolódva az oktató által közölt információkra, aszerint kezdenek érzékelni. Nagyon könnyű túltenni magunkat ezen az merev, korlátozó hiedelmen.

Radiesztéta mérésnél mindig kérdésfeltevéssel kell kezdeni az érzékelést, amiben ha megkérdezzük , hogy „X. Y. szempontjából kívánok Hartmannsávot érzékelni”,,vagy méginkább ,hogy még a Hartmann nevet is kiküszöböljük akkor a legjobb kérdés így hangzik: „X. Y. szempontjából, az első csakra rezonanciáján (vagy a föld elem rezonanciáján) kívánok érzékelni.” Így már teljesen más lesz a válasz sokszor mint 2,5m sűrüség! Így tudjuk érzékelni igazán pontosan a személyre szóló rezgésünket!

További tévedések is lehetnek a Hartmannzónák érzékelésénél. Legnagyobb hiba az, ha a radiesztéta a saját tudatállapota szerint mér és nem a “reális” szerint!

A legbetegebb, esetleg daganatos családtagra külön kell figyelni. Egy daganatos tudatállapota szerint akár 80 cm-ként is lehet Hartmann-sáv, ki sem lehet fektetni ebből. Tehát keresni kell vízérközepek szerint egy „lyukat” és oda fektetni a beteget.Így szervezete valamennyire képes pihenni, regenerálódni, és legalább a víz elemű földsugárzások okozta stressz csökken. Ezek szerint a felmérést célszerű a vízerek érzékelésével kezdeni. A föld elemű Hartmann-zónák a beteg számára eltávolodnak és legyengülnek a gyökércsakrát nyitó energetikai kezelés hatására, főleg ha az vezetett tudattisztító meditációval történik, nem kézrátétellel.

További feltétel, hogy magas szintű beavatkozási képességgel rendelkezzen a terapeuta, és a beteg is nyitott legyen rá. A Hartmannsávokat nem célszerű bejelölni a szobában, hogy akadálytalan legyen a tudati változás. Lehet, hogy néhány nap múlva máshol érzékelhetők, különösen a nem beavatott, asztrál- és kozmikus hatásokra (telihold, különleges bolygóállások, napkitörés stb.), valamint időjárási frontokra változó tudatállapotú radiesztéta számára, aki által mértek igazságtartalma csupán 20-30 százalék!

Helytelen elképzelés, hogy olyan hálószobát jó építeni, ahol a falakban vannak a Hartmannsávok, mert ez a megoldás fel sem tételez változtatási lehetőséget. Azt is sugallja (hibásan), hogy a sávok közötti területen nincs káros sugárzás. Nem veszi figyelembe az állóhullámoknak azt a természetét, hogy két megfigyelt hullám között fele távolságban találunk egy félerős hullámváltozatot, majd a két a negyedelő távolságban egy-egy negyederős hullámot.

Utóbbiak között tovább felezve egy-egy nyolcaderős hullám érzékelhető stb., melyeket gondolatban váltott érzékelési küszöbbel lehetséges felfedezni.

Ebből következik, hogy nincs sugárzásmentes terület.

A föld elem pozitív sugárzása

Az egészségre ártalmas (patogén) vagy negatívnak nevezett sugárzások gyengítik az energiarendszert. Ugyanakkor vannak auranövelő, egészségesítő, pozitívnak nevezett sugárzások is. A pozitív-negatív arány az egyén tudatállapotától függ. A Curry-sáv a Hartmann-vonal negatív jelentésével szemben pozitív, auranövelő sugárzásfajtát jelent, úgy, hogy a Curry csomópontjai megegyeznek a Hartmann-sugárzás csomópontjaival.

Nem oltják ki egymást, mert más dimenziórezgésen (más frekvencián, illetve más energiaablakban) sugároznak. A Curry-sáv elnevezést a német szakirodalom szerint a 2,5 méteresnek tartott Hartmann- vonalak majdnem észak-dél, kelet-nyugat irányultságú sávjaira kb. 45 fokos szögben futó vonalaira használják. Amennyiben egy meditáló személy szempontjából a gyökércsakra tisztulása következtében az előbbiek szerint a negatív sávok távolodnak és gyengülnek, úgy ennek arányában a Curry-sávok közelednek egymáshoz és erősségük nő.

Az adott elemen szinte “kifényesedik” a földfelszín az illető szempontjából. A főleg asztrálsíkra (érzelmi síkra) ható földsugárzások rezgései meditációkkal, különleges mantrák vibrálásával lecsillapíthatók. Érdekes, hogy pont a 2,3-2,7 méter sávtávolság környékén a pozitív auranövelő Curry- és a negatív auracsökkentő Hartmann-sávok abszolút értéke megegyezik. +1-nek és –1-nek is kinevezhetjük a sávközepek nagyságát.

A –1 erősségű sávok 3-4 méteres sávtávolságtól felfelé eltűnnek, és már csak a félerős állóhullámok és az annál kisebbek jeleznek egy adott személy számára. 8-10 méter sávtávolság felett a félerős vonalak, 20 méter sávtávolság felett a negyederős sávok is eltűnnek. És így tovább, egészen a teljes önmegvalósításig. Ugyanakkor a föld elem pozitív állóhullámainak, a Curry-sugárzásnak a visszatükröződései ugyanilyen arányban nőnek: +2, +4, +8 stb. értékeket is felvehetnek a kettes számrendszer szorzójának megfelelően.

Az állóhullámok nagysága a tapasztalatok szerint csak meghatározott értékeket vehet fel, átmeneti energiaállapot nincs ! Ugyanúgy, ahogy a kvantumfizikában egy legkisebb energiaátmenet többszörösét lépcsőszerűen vehetik csak fel a részecskék, ezért például az atommag körül is csak az elektronhéjak meghatározott energiaszintjén tartózkodhatnak. Az átlagosan 30 centiméter szélességűnek mért Hartmann-sáv közepén haranggörbeszerűen a tetőponton találunk egy 5 centiméter szélességű legerősebb sugárzást, melyet a könnyebbség kedvéért –1-es erősségű sugárzásnak tekinthetünk.

A 30 cm-es haranggörbe két oldalán ehhez képest –1/16-od sugárzás mérhető, ami az átlagradiesztéta mérési küszöbének tekinthető. Aki a Hartmann-sávot 25 cm szélesnek érzékeli, annak az érzékenységi küszöbe –1/8-ad erősségre állt be a tetőponthoz képest . Az eszközzel mérő radiesztéta esetében, ha saját érzékelési küszöbének megfelelő erősségű energiafelülettel találkozik használt eszközén keresztül, akkor a tudatalattijában letárolt információ szerint izmai megrándulnak, és a mozdulat kinagyítására alkalmazott pl. lengyel pálca befelé fordul.

Azonban, ha a begyakorolt sugárzáserősségnél gyengébb vagy akár sokszorosan erősebb energiatérrel találkozik a mérő személy, mivel nem talál ezzel egyezést, nem képes azt érzékelni, kijelezni. A testérzettudattal, tenyérrel, ujjbegyekkel végzett érzékelés jelez olyan energiatereket is, melyek eszközzel általában nem mutathatók ki a méréstechnikai hiányosságok miatt.

A vízérsugárzások természete

A vízerek két fő fajtája különböztethető meg. Az egyik a föld alatt szinte patakként folyó, kanyargó vízér. Ez a ritkább eset. Főleg hegyes, dombos vidékre jellemző. A vízerek másik fajtája főleg síkvidéken, a nagy folyók több ezer éves felszínt alakító munkája következtében jött létre. Akár 10-12 réteg is kialakulhatott úgy a felső 100 méteres földszelvényben, hogy vízzáró, agyagos rétegek között vízáteresztő, homokos, kavicsos rétegek váltogatják egymást. Nem mindegyik vízérréteg telített, ezek adott időszakban inaktívak is lehetnek. Ezért a gyakorlatban 4-6 rétegből felverődő vízérsugárzás érzékelhető a felszínen, melyek iránya égtájtól függetlenül a legkülönbözőbb lehet. Egy-egy réteg több száz méteres körzetben (sőt alföldi vidékeken 10 km-eken keresztül) viszonylag homogén felépítésű, a felszíntől való mélysége és a vízáteresztő képessége keveset változik. Gondoljunk a gémeskutakra: szinte bárhol leásnak, néhány méter mélyen vizet lehet találni. Ilyenkor ugyanabban a rétegben a folyás (vagy inkább szivárgás) irányának megfelelően akár 100 métereken keresztül is viszonylag egyenes, párhuzamosan futó, 4-6 méterenként ismétlődő, vízér jellegű sugárzásokat érzékelhetünk a felszínen, az átlag-tudatállapot szerint.

A természetes erózió által alakított sziklák pontosan az erőközpontok közepén állnak.

Azzal kezdjük a vízérre való hangolódást egy adott helyszínen – akárhányadik emeleten is vagyunk –, hogy a földszinttől lefelé gondolatban megkeressük a legmagasabban húzódó aktív vízérréteget. Ez általában a legerősebb sugárzású is. Nyilván a pillanatnyi égi asztrál bolygóállások, a rétegek víztelítettsége és az érzékelő személy érzelmi tisztasága, tudatállapota is befolyásolja a kapott eredményt. A felszíntől lefelé 10-20 méter távolságban fekvő rétegek sugárzásának erősségéhez képest a 30-40 méter mélyen lévők fele akkora intenzitásúak, az 50-70 méter közöttiek harmad-negyed annyira erősek, míg a 100 méternél mélyebbek elhanyagolható mértékben érzékelhetők a felszínen. A mért két-három legerősebb rétegből felverődő középvonal-sugárzást a padlón papírcsíkokkal megjelölve, némi ráhagyással keresünk egy fekvőhelynyi területet. Előfordul olyan eset, hogy ennél csak kisebbet találunk, ekkor a leggyengébb vonalat figyelmen kívül hagyjuk.

Szokásos a vízerek széleire ráhangolódni, azonban jobban járunk, ha két mérés helyett a vízérközépre összpontosítunk. Aki eszközzel érzékel, az a sokak szerint ajánlott napi tizenöt perces mérési időt így kevésbé használja el. Másrészt a vastag falak sugárzásából adódó, vízérrel könnyen összetéveszthető rezgésnek nincs középvonala, így elkerülhetjük ezt a fajta tévesztést. Amennyiben a falakkal gyanúsan párhuzamos sávokat érzékel vízérként a felmérő személy, akkor ezeknek nincs is középvonaluk, ugyanakkor a fal felé erősödnek. Ebből kiderül, hogy ún. falsugárzással van dolgunk. A falsugárzás miatt egyébként célszerű legkevesebb fél, inkább 1 méterre tenni a fekvőhely fejrészét a faltól.

A vízérnek az a különleges tulajdonsága, hogy a vízérközépben ugyanabban a vonalban található a pozitív és negatív összetevő is! Amikor valaki a tenyerét a középvonalba teszi, egy meleg érzés a pozitív, auranövelő összetevőt mutatja, egy zsibbasztó, szurkáló, hideg érzés pedig a negatív összetevőt jelzi. Az egészségre károsító hatás, vagyis a zsibbasztó érzés a vizsgáló személy tudattisztaságának növekedésével csökken. A felmért helyiségben alvó személy vagy az erre nyitott családtag tenyerét a vízérközepekbe téve, saját érzékenysége és energiaállapota szerint a vízerek erősségét összehasonlíthatja, és ezzel biztosíthatja a 2-3 legerősebb sávból való kifekvést. Továbbá ezzel ellenőrzi is a radiesztéta által felmért sugárzások valódiságát!

A tűz és levegő elem sugárzásainak mérése

Ezután a kb. 4 méterenként elhelyezkedő magma- vagy tűzérsáv rezgéseire hangolódunk az ott lakó köldökcsakra vibrációjára gondolva, azzal egyezést keresve. Ezek a sávok csak 5-10 centiméter szélesek, de elég erős hatásuk van arra, akinek a tűz elemmel konfliktusa van. A tűzérsávok téglalapja a pontos földrajzi irányoktól a tapasztalat szerint 15-20 fokot eltér, bár ez is lehet tudatállapot-függő.

Végül a levegő elemmel, vagyis a szívcsakra rezgésével keresünk egyezést szintén a középvonalakra kérdezve

Nagyobb méretű lakásban már valószínűleg találunk egy 1-1,2 méter széles Ley-vonalat. Ha ez töltő típusú, akkor is érdemes elkerülni, mert az ott fekvő tudatállapota szerint valamely planéta-összetevő lehet negatív hatású. A hálózat csillag alakú felépítése miatt , ha egy központ közel esik a lakáshoz, nyilvánvalóan több vonal áthalad rajta. A legkisebb hálórendszert alkotó, egymástól kb. kétszáz méterre található központokból nyolc irányba kiáramló 1 méteres sávok között további félnegyed- nyolcad erős vonalak is kiindulnak, mely 20-40 centiméter szélességűek csupán. A gyakorlatban azonban csak az 1 méter széles szívó típusú Ley-vonalak okoznak fél-egy-két év alatt levegőelem- hiányt, azaz pánikbetegséget, meridiánblokádok kialakulása miatt a mellkasban és a karokban.

Tulajdonképpen bármelyik elemi földsugárzási fajta a lábon, a karokon és a testen gátolja az energiafolyamatokat. Az asztrálsíkon a nádi áramlásokat akadályozzák, ezzel az adott magasságú csakra beszűkülését okozva, az étertestben pedig a szervi meridiánkeringést blokkolják. Ennek fizikai jele a bőr alatti érzékeny pontok megjelenése, illetve a bőrfelszínen pigmentfoltok, szemölcsök kialakulása, melyek jelzik, hogy a negatív információktól meg akar szabadulni a szervezet. Csupán egyszerű rátekintéssel a bőrfelületi jelekből kiderül a földsugárzásokkal való viszonya valakinek.

A törésvonal- és az érctelérsugárzás

Az egyéb negatív sugárzások közé sorolhatjuk a törésvonal-sugárzást. Ez valójában nem elemi szintű földsugárzás, mint az előbb említettek, inkább struktúrasugárzásnak (formától és anyagtól függő sugárzásnak) fogható fel. Földrengéskor, ahol a földkéreg elreped, a két egymástól eltolódott vetődés élénél mérhető ilyen sugárzás. Fiatal gyűrt lánchegységek lábánál is megtalálható, valamint vulkanikus területeken. A törésvonalsugárzások viszonylag ritkák, alföldi sík területeken szinte kizártak. Mégis összetéveszthetők technikai sugárzásokkal, például panelház esetén két panel illeszkedésénél keletkezett sugárzó él is hasonló rezgés, de ilyenkor hatásuk lényegesen kisebb.

Az érctelérsugárzások is anyagszerkezeti sugárzások, és nem földsugárzások. A telér keskeny tábla vagy lencse alakú ásványtömeg, melynek anyaga az anyakőzettől eltér. A telért kitöltő anyag minősége szerint megkülönböztetünk kőzettelért, ásványtelért és érctelért. Amikor még a bányászat a felszínhez viszonylag közeli járatokat volt csak képes kiépíteni, legfeljebb 30-50 méter mélységig, radiesztéziás módszerekkel keresték meg az ércteléreket. Főleg rezet, aranyat és ezüstöt bányásztak ilyen módon már a római korban, de a középkori Magyarországon is. Ebből következtethetünk, hogy természetes érctelérsugárzással igencsak kevéssel találkozhatunk. Mesterségessel annál inkább, épületek fémszerkezetei, vasbeton gerendái és egyéb fémcsövek képében. Ha felszín felettiek, akkor ezek még struktúrasugárzók is lehetnek, oldalirányban sugározva.

A Ley-vonalak rendszere

A Ley-vonalak csillag alakú találkozási központjainak a rendszere felépítésben és feladatkörben is eltér a többi sávrendszertől, bár az egyén tudatállapotával ugyanúgy kapcsolatban van. A föld, a víz és tűz elemek az előbbiek szerint a Föld egész területén egy egységes, homogén felületet, sugárzó mezőt képeznek, míg a Ley-vonalak eredetileg is hálót alkotnak, levegő elemmel táplálják a talajt, a növényi világot és a lényeket. A Föld energiaáramlásának rendszerébe az embernek harmonikusan kell beleilleszkednie építményeivel és szokásaival. Erről szól az indiai vaszati és a kínai feng-shui ismeretanyaga.

A legnagyobb Ley-hálórendszer a Föld északi és déli földgömbjén szimmetrikusan 3000- 4000 kilométerenként található csillag alakú központokból áll. Ezekben feltűnő erősségű elektromágneses és egyéb energetikai anomáliák (eltérések) léphetnek fel bizonyos kozmikus hatásokra, például fokozott naptevékenység, különleges bolygóállások asztrálsíkon létrejövő háborgásai által.

Ilyenek a Bermuda-háromszögben történt eltűnések esetei, olyan fényjelenségek, melyeket egyesek ufóknak tulajdonítanak ezeken a helyeken, továbbá a nagy földrengéses területek is idetartoznak (a marokkói Agadír, Irán, Dél-Kína, Szt. András-törésvonal). Csernobil környékére is esik egy hálózati csomópont. Ugyanakkor ezektől a negatív előjellel emlegetett helyektől nagy pontossággal azonos és arányos távolságban találunk spirituális töltésű, sok ezer éves építészeti emlékeket, mint a stonehenge-i kőkör vagy az egyiptomi és más piramisrendszerek. A legnagyobb méretű, legszélesebb vonalakból álló rendszerhez csatlakozva megtaláljuk ennek kicsinyített változatait még négy fokozatban.

A legkisebb, hozzávetőlegesen kétszáz méteres csillag alakú központ távolságú Leyvonal- rendszer egymásba illeszkedő összekötő vonalai 1-1,2 méter szélesek, melyek teliholdkor háromméteresre nőnek, ugyanakkor a középvonal erőssége az átlaghoz képest 25-30-szoros lesz. A nagyságban következő 15-20 kilométeres központ távolságú rendszer alapban 3 méter szélességű vonalakkal rendelkezik, míg az 50-60 kilométer központ távolságú rendszer 5 méteres vonalszélességű alaphelyzetben. Utóbbi központra példa a mindszentkállói Kőtenger híres hatágú virágszirom formájú képződménye. A két utóbbi rendszerre épültek az ismert Kárpát-medencei kunhalmok. Az 1900-as évek elején a kunhalmok rendszerében mintegy négyezer, általában sík vidéken létrehozott halmot számláltak meg.

A földrengéses területeken az emberiség összegzett tudatállapota következtében a föld elemmel való összeütközés jelenik meg fizikai síkon. Ennek a pozitív változatát egy indiai spirituális iskola úgy fejezi ki: „Ahol a shaktik vannak, ott nem remeg a Föld.” A shaktik az isteni erővel teljes női istenségek, akik lecsillapítják az elemek háborgásait. Ők a földtörténet bizonyos korszakaiban valóságos személyek. A Ley-hálórendszert a levegő elem képviselőjeként fogjuk ugyan fel, mégis a környezetben a fizikai síkon például a földrengéseket bármelyik elem háborgása létrehozhatja, gondoljunk például a tűzhányókra.

A Ley-vonalak rendszere a jelek szerint akár több tízezer év óta állandó. Például a nagyobb központokban megfigyelhető, a természetes erózió által alakított sziklák pontosan az erőközpont közepén állnak. Valószínűleg ezt a jelenséget utánozták a megalitikus korban vagy korábban az akkori ember által a különleges kisugárzású helyekre szállított kőtömbök is. A korai ember tudatában volt ennek az erőnek, melyet felhasznált szellemi és fizikai jólétének javára.

Az 1800-as években már nem találunk ilyen összefüggést. Úgy tűnik, ez a tudás akkor „ment ki a divatból”, vagyis az építők ekkor vesztették el ezt a tudást. A templomépítők a hagyományok szerint korábban titkos építészeti és szellemi tudással rendelkeztek.

A Ley-centrumok és az azokat alkotó Ley-vonalak elősegítik a szellemi világgal való kapcsolatfelvételt, a látomásokat. Ezeket a vonalakat a tündérek útjának is tartották a középkorban. Így az emberek igyekeztek elkerülni az esetenként különleges fényjelenségeket mutató területeket, hogy ne zavarják meg a gyorsan repülő tündéreket, illetve az egyes pontokon az alsóbb világokba nyíló kapukon közlekedő manókat.

A Ley-vonalak újrafelfedezése:

Legalábbis Európában, mert ez a tudás Kínában a feng-shui-ban fennmaradt – 1921-ben történt Angliában. Alfred Watkins fényképész és amatőr archeológus egy domboldalon állva megfigyelte, hogy az elé táruló széles horizontú területen egy vonalba esett több falu templomtornya és sok más fontos tereptárgy. Ezután évekig kutatta ezeket az összefüggéseket a brit szigeteken bőséggel található, főleg megalitkori kőkörökkel, állókövekkel (cromlech, menhir, dolmen és trilit) és régi épületekkel kapcsolatban. Miután egy adott környék helynevei sokszor -leight vagy -ley végződésűek voltak, ezért Watkins a „Leyline” kifejezést választotta az erővonal nevéül.

A levegő elem erővonalának nálunk elterjedt Szent György-vonal elnevezése valószínűleg az Erdélyben található, Szent György kezdetű falunevekből ered, melyek tíz kilométereken keresztül egy vonalban fekszenek. Általánosságban bármelyik szent nevével kezdődő vagy például a „-halom”, vagy „-szikla”, vagy „-kő” kifejezést tartalmazó falunév, földrajzi helymegjelölés összefüggést mutat a terület energetikai jelentőségével.

A csillag alakú hálórendszer óriási kiterjedése miatt egyes kutatók csak részleteket tudtak belőle felfedni. Elsősorban a rögtön szembeötlő egyenes vonalak a feltűnőek, az ezekbe becsatlakozó sugárirányú oldalvonalakat sokszor a terep és a környezet sajátosságai nem rögtön mutatják. Ezért terjedhetett el a tíz kilométereken át tartó egyenes vonalak elképzelése, mely bizonyos szakaszokra igaz is.

Ki tudja miért, csak Magyarországon terjedt el, hogy a Szent György-vonal pozitív töltésű, a Ley-vonal pedig negatív hatású. Pedig mindkét elnevezés ugyanazt a hálórendszert jelenti, egymással egyenértékű, szinonim fogalmak. A Ley-vonal a Szent György-vonal angol megfelelője. Legfeljebb kiegészítésként töltő vagy kiáradó (jang típusú), illetve szívó vagy befogadó jellegű (jin típusú) vonalról beszélhetünk. A kétféle központtípus egymáshoz csatlakozása által valósul meg az energia keringése a hálózatban. Nem egyértelmű a töltő vonal gyógyító és a szívó vonal betegítő hatása. A töltő Ley-vonal tartalmazhat valaki számára negatív összetevőt is, míg a szívó Ley-vonal is pozitívat, az adott személy levegő elemmel való konfliktusa függvényében.

A földsugárzásokkal kapcsolatban is egyfajta semlegessé válás a cél. Akár a védikus, akár a buddhista hagyományban ezt a „túlpartra jutott” állapottal szimbolizálják. A semleges állapotban az elemek harmonikus egyensúlyban vannak a szervezetünkben. A dolgok nem eredményeznek az életünkben kilengéseket sem pozitív, sem negatív irányba, a derűs középpontban tudunk maradni minden helyzetben. Ez a belső semlegesség lecsillapítja a környezetünkben a földsugárzások interferenciáit.

FORRÁS:Majoros János Károly TANÍTÁSAI ALAPJÁN

MI A CSODA ÉS HOGYAN MŰKÖDIK EGY KOLCOV ESZKÖZ?

“Funkcionális Állapot Korrektor” oroszul KFSZ . Ezek az eszközök orosz tudósok kutatásainak és innovatív technológiáinak, a kozmosz és űrkutatás laboratoriumok dolgozóinak, közülük Kolcov Szergej Valentinovics vezette csoport erdményei.

Kolcov létrehozott egy olyan teknologiát amiben a lapokon megjelenő információk,mint

gyógyító frekvenciák,maya kozmikus teurgia csatornák ,kozmoenergiai csatornák,növények, gyógyító helyek lenyomatai,szent helyek lenyomatai,vallási helyszinek,szentek,buddhista és természeti vallási személyek, felső tiszta oldalon lévő felső vezetőink kommunikációs csatornái, amik emelik a felhasználó életminőségét. Ezek egy burkot képeznek körülöttünk,és visszakalibrálják szervezetünket a jó működés irányában. A burok úgy működik mint amikor erősen egy szép zenét hallgatunk,,és ennek burka körülvesz minket és eltolja a kivőlről szóló rosz zenéket!

Az eszközök mindegyike különböző témaköröket zár be , és mindezen specifikus témakörök szerint megalkotott ,több tudományból származó fizikai és szellemi testünket “jó irányba korrigáló csomagokat”tartalmaz. Ezen eszközök felhasználnak egy olyan “elemet” amit egy örökkévaló energia,és ezáltal tudják önteni magukból ezeket a ,korrekciós információs , és egyéb “csomagokat”a felhasználó javulása,tisztítása,védelme,spirituális emelkedése,vagy jobb rezgése érdekében. Ezen eszközök ilyen összetett analógjai,mint a Kolcov eszközök , a világban a mai napig nem léteznek.

Viszont léteznek ilyesmi alapokon álló eszközök már két országban,de ezek összetettségei szempontjából ha hasonlítanom kellene akkor azt mondanám : Kolcov már 15 éve ürhajóval jár,a többiek meg most kezdik a biciklin való járást. Érdekes megfigyelés ,hogy a kozmoszban lévő ürhajósoknál ,fél év alatt,sokszor nagyon súlyos megbetegedések fejlődnek ki , ezen jó bioszféra rezgés hiánya miatt. Gondolom ezért jött létre ez a kutatási ág a kozmosz iparból,amiben az oroszok,mindig is elsők voltak,és sok részletben a mai napig ők az abszolút elsők. A kolcov eszközök már közel 15 éve léteznek,és több mint 40 országban elérhetőek közel 5millió felhasználóval.

2018 ban visszakerült a kutatóintézetbe több olyan lap amik még az első kiadásból 2005 ből kerültek a felhasználókhoz. Ezen lapokból többet szanatóriumokban használtak folyamatosan,nagyon sok személynél az elmúlt évek során. Ezeket a lapokat ellenőrizték,és ugyanúgy 100% on működtek mind a mai nap kiadott új lapok!

Bóvis bioszféra sugárzás mérés

Alfred Bovis egy francia fizikus volt, aki 1930 körül kifejlesztette a „biométert”, egy radiestéta mérőkészüléket a helyiségek, házak, területek, anyagok, anyagok és ételek biószférasugárzás- energiaminőségének a meghatározására. A Feng shui tanácsadók ugyancsak a BOVIS skálát használják,egy helyszín jó bioszféra rezgésének a megállapítására. Bármely 6500 Bovis-egységnél kevesebbet egészségtelennek tekintik. Azok az értékek, amelyeket manapság a városokban találunk, általában csak 1000 és 3000 Bovis között vannak.

Egy erdőben ,vagy egy patak mellett ,vagy a hegyekben általában 8000-16000 Bovis sugárzású helyszíneket találunk. Kolcov “leggyengébb”eszközei 30000 bóvis sugárzásnál kezdenek,de legtöbbjük ennél magasabban, 50000-115000 Bovis tartományban önti a természetes bioszférát .

Ennek érzése nemcsak mérhető, hanem nyilvánvaló is életminőségünkben.

Az emberek észrevehetően jobban érzik magukat, tüneteik és kellemetlenségeik gyorsan elmúlnak, több energiát, erőt és harmóniát éreznek,a növények fényesebbé válnak és mindegyikük jobban fejlődik.

KOLCOV ESZKÖZÖK FELÉPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

Kolcov eszközök felépítése és karbantartása

Külső takaró burkolat

Két külső takaró burkolat ami mágneses műanyagból van,ez védi meg a belső egységet a sérülésektől.

Belső egység

A belső lap tartalmazza az információkat . Egyik oldalán ,sarkaiban négy egyforma négyzet alapú megjelöléssel,és eggyel középen.(5 elemes új teknológia).Mindegyik négyzetecske közepén lyuk található,aminek átmárője az aranymetszés Φ ≈ 1,618mm. Létezik 4 elemes teknológia is ,ezeket 2016 ig gyártották,ezeknek csak a 4 sarkán van négyzet ,négy lyukkal. (az elemek itt nem a földünk 5 elemét jelképezik,hanem az 5 pontot ami által össze van szerkesztve a lap!)

Másik oldalukon általában a lap neve és egy hologrammos matrica található.

A belső lap: két aranyozott müanyag fedél zár közbe ,5 ponton a négyzetek alatt lévő speciális(és csak Kolcov szabadalma alapján egyedi összetevőkkel gyártott) mágneses lapocskákat,amik 5 rétegben vannak belehelyezve ,és még a rétegekben is több darabból állnak. Mindezt ötször az 5elemes lapoknál.

Azért hogy a skaláris mágneses mező kialakuljon, ami a hosszirányú elektromágneses erőket képzi, és az együttműködési hatást alkalmazza, felelős ez a a 5 egység ,ami mindegyike is már csak magában is egy komplex műszer(chip).

A hatás ezek összegződéséből adódik ami az asszimmetrikus mágneses elemek különböző képpen kialakított pólusianak köszönhető.

Ezek csak az a alapok mert,ezen felül a csipek tartalmazzák a lap témaköre szerinti információkat és egyebeket. A lap burkolatán nyomtatva található a kolcov lap típusa (előlap)és a borázott (hát) oldalára kell elhelyezni a strukturálni kívánt folyadékot. A lap mindkét felülete aktív, DE !!! az 5 téglalappal ellátott oldal MINDIG 100% on sugároz,de a másik oldal sokszor csak legfeljebb 40% ig!

A lapok burkolatában ezért célszerű a belső egység 5 négyzetes oldalát a burkolat hátlapja felé belehelyezni! Másik fontos dolog! A belső egység 5 lyukját le kell ellenőrizni,mert előfordul,hogy el van dugulva valamelyik lyukja. Itt csak fogpiszkálóval kell teljesen szabályosra piszkálgatni.

Amikor valamelyik lyuk el van dugulva,akkor ez a lap működését jelentősen le tudja gyengíteni akár 10% ra is! Csak fogpiszkálót használjunk,mert ezek a lyukak az aranymetszés szabályaira vannak elkészítve,és ne tágítsuk ki őket fémes piszkálókkal,mert akkor a lap tönkremegy!

Előfordul ,hogy már az új lapokat is így kapjuk meg,de az is előfordul,hogy a használat soran a hőhatások és fizikai hatások által eldugulnak. Ezért mérjük meg a lapokat gyanú esetén (aki tudja) hogy 100% on működnek vagy ennél gyengébben! A lapok vízbe kerülése esetén szétszedés és kiszárítás után nem veszítenek hatásukból.

Karkötők

Ezekben az eszközökben egy speciális kissé mágnesezhető teflongumi tokban nyolc darab négyzetes (chip) egység találhato (8elemes)amelyik mindegyikén óriási információ mennyiség van komplex kezelési célok elérése érdekében.

Az elő és hátfedele a karkötőnek ragasztott,és ezért nem megbontható. A karkötőnél néha szükséges a lemosás,de nem javasolják zuhanyzásnál,fürdésnél,úszásnál,mert ha esetleg a tok vizálló burkolata a hétköznapi használat közben megsérűl, akkor beázás után nem kiszárítható,és elromolhat.

MILYEN TIPUSÚ PROBLÉMÁKNÁL SEGÍT A KOLCOV ESZKÖZ?

Az összes Kolcov eszköz a külső agresszív elektromágneses sugárzás elleni védelemre is szolgáló eszköz. (ez csak egy hasznos mellékhatás)

Élettani hatásuk során (mostanra már nagyon sok problémához hozzá tudunk szólni célzott eszközökkel)amik korrigálják az emberi életfunkciók fenntartására szolgáló természetes rendszereket , normalizálják életviteli bioritmusukat, szabályozzák a szív- és érrendszeri, idegrendszeri, endokrin, immun-, emésztő- és ürítő rendszer működését.

Lélek-szellem síkon nagyon sok mindent “összeszedhetünk” ami fizikai síkra kihatva ugyancsak megbetegíthet személyeket.Az ilyen fizikailag nem megfogható problémákra nincsen a mostani orvostudománynak hatékony eszköze,viszont eszközeinkkel ezen esetekben is tudunk segíteni.

Beállítottság témakörben, például:jó érzés,és ránk vonatkozva ennek egymásik személy(ek) felé való érzésében,ugyancsak segíthetünk.

Ide tartozik még:szeretet,szerelem,elismerés,kiegyensúllyozottság,bátorság,lelki megerősödés,harmonia,egyensúly stb.

Szellemi síkú védelem témakörben,például: karma problémák,rossz lenyomatok szokások hozása valahonnan,mágia,átok,rontás,leregadt negatív energiák(szociálismunkásoknál,gyógyítóknál,közös meditációkat szervezőknél) ,szellemszintű támadások,rámondás,megkötés,entitás mágia és információs vírusok ellen,ugyancsak meg tudjuk érinteni ezt a témakört.

Szervezet fizikai síkú tisztításánál,,például paraziták,férgek,vírusok,baktériumok ,gombák támadásai ellen ugyancsak vannak eszközeink amik segítenek.

Itt megemlíteném,hogy ezzel kell kezdeni az alapokat,mert csak erre lehet építkezni később.Ezen kártevők jelentős százalékban tudják károsítani szervezetünk élettani folyamatait,és ezért fontos ezzel foglalkozni.

Több esetben már nagyon komoly eredményeket tudtunk elérni Kolcov eszközeivel,például:

  • Agyrákot diagnosztizált személynél a daganat 1 hónap alatt 40% ot,majd 6 hónap alatt 95% al felszívódott,mert baktérium alapú volt.
  • Kandida gombás megbetegedésnél ,amit 5 éve már minden elérhető alternatív és nem alternatív módszerrel probált kigyógyítani a birtokosa,egy hét alatt ,analizisok után kimutatva 80% al csökkent.
  • Magas vérnyomással rendelkező személynél 1.5 év használat után ,már rendeződött ez a probléma,és ez az állapot már ezen felűl 2 éve fennáll gógyszerek nélkül.
  • Emésztési és gyomor problémáknál sok esetben már napokon belűl érezhető volt jelentős javulás.
  • Végtagok akár súlyos keringési betegségeinél sok esetben már pár nap alatt jelentős javulás érezhető .
  • Családi kapcsolati problémák eseteit ugyancsak már sok esetben meg tudtuk érinteni.
  • Meg érinthetőek az anyagi és szituációs előnyök ugyancsak mindennapjainkban .

Általaban használt lapokat nem lehet találni ezen eszközökből sem forumokon vagy hirdetésekben,legfeljebb olyan személytől nagy ritkán,,,aki vagy már azért nem használja ,mert elmúlt az a problémája amiért az eszközt anno beszerezte,vagy azért mert ajándékba kapta és nem érdekli mert sohasem használta,vagy amiatt mert az eszköz le van állva,vagy nem jó rendszerben használja fel a felhasználó és ezért nem hatékony.

Ez talán egy elég erős bizonyíték a felhasználói megelégedésre,mert aki már egyszer sikeresen használta,az nem szeret már megválni tőle.

Ezért nem ajánlom ajándékba adni,mert ha valamit nem is akarnak használni ,és a polcon fejezi be,akkor nincsen értelme az ilyen ajándéknak!

RÓLUNK

Mindig is igényt és belső késztetést éreztem arra, hogy átlássam a gyógyítás-gyógyulás bonyolult rendszerét, és jobban elmélyedjek egy-egy terület működésében. A konvencionális orvoslás eredményei, érdemei vitathatatlanok, sok esetekben nincsen már idő alternatív gyógymódra. Ilyenkor szükséges a műtét,vagy speciális gyógyszeres kezelés.
A gyógyászati kutatások eredményei + sok éves tanulás és a technikai eszközök segítik orvosainkat abban, hogy segítségünkre legyenek.

Viszont ez a folyamat csak ebben az irányban fejlődik,és más alternatívákat csak nehezen fogad el ez a rendszer,pedig léteznek más oldalról is megközelíthető tudományok,amik vagy kiegészító tudásként,vagy egyes esetekben egyedül is javulást tudnak okozni. Az utóbbi két-három évtizedben megváltoztak gyógyszerszedési szokásaink és egyre
többször, egyre többféle gyógyszert szedünk.

Bővebben  >>

ÍRÁSAINK, FELHASZNÁLÁSI TANÁCSAINK

Orosz Gyógyító tudások és technologiák

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj elsőként akcióinkról.